Kungshöjds Vänners syn på eventuell planändring

december 29, 2014
Catarina

Efter sommaren sände Kungshöjds Vänner våra synpunkter på en eventuell planändring till Stadsbyggnadskontoret. I sammanfattning är vår uppfattning:

– Kungshöjds Vänner stödjer inte någon påbyggnad på de tre fastigheter som ansökt om planändring. Däremot är vi positiva till förtätning inom fastigheterna med nya byggnader upp till dagens tillåtna bygghöjder och att tillåta boende i tillägg till kontor inom existerande fastigheter.

– Kungshöjds Vänner kan inte förstå att de starka kulturhistoriska och stadsbildsmässiga skäl, som låg till grund för beslut av nu gällande stadsplaner och som resulterade i dagens bygghöjder och släpp, skulle vara mindre relevanta idag. Tvärtom borde dessa väga tyngre inför det stundande 400-årsfirandet.

– Kungshöjds Vänner anser inte att ett hundratal tillkommande lägenheter inom SEBs, Wallenstams och Alectas fastigheter skapar tillräckliga mervärden för att riskera att rasera de kulturhistoriska värden, stadssiluetter och boendekvaliteter som Kungshöjd representerar.

Tags:

brev,
SBK,