Ett område med högt kulturhistoriskt värde

Kungshöjd omfattar dels fornlämning och befästningsverk av stort kulturhistoriskt intresse, dels bebyggelse med särpräglad utformning. Området ingår därför i Göteborgs program för bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och hela området inom vallgraven är förklarat som riksintresse för kulturmiljövården.
Byggnaderna på Arsenalsgatan är särskilt omnämnda i programmet. Genom sin placering längst ut på Kungshöjds platån utgör Arsenalshuset ett speciellt blickfång mot såväl söder som väster, utformat som en befästningsmur av arkitekten Thorburn att efterlikna ”Artillerietablissemanget” som tidigare låg där.

Dessa värden vägde tungt vid fastläggandet av nu gällande detaljplaner för Rosenlundsgatan/Hvitfeldtsgatan som antogs mellan 1967-1976. I dessa planer, från en tid då många historiska byggnader revs utan hänsyn till dess historiska eller kulturella värden, har starka kulturhistoriska ställningstaganden gjorts.
I beslutet av Göteborgs Stadsfullmäktige för Wallenstamhuset, vilket sedan fastställts av Länsstyrelsen, slogs fast att:
”Vid förslagets utformning har hänsyn tagits till de antikvariska önskemålen om friläggande av bastionerna i stadsbilden. En anpassning till det bakomliggande berget har eftersträvats och den nya bebyggelsen har givits en horisontalbetonad prägel med hänsynstagande till den bakomliggande bostadsbebyggelsen och utsikten från Arsenalsgatan och bastionerna”.

Stadsbyggnadskontoret har i oktober 2012 fått i uppdrag av Byggnadsnämnden att starta ett detaljplanearbete för att pröva möjligheten till påbyggnad av de befintliga bostadshusen vid Rosenlundsgatan och Hvitfeldtsplatsen.

Inför en eventuell planändring för 4 byggnader på Rosenlundsgatan och Hvitfeldtsgatan har Stadsbyggnadskontoret tagit fram ett antikvariskt planeringsunderlag som en del av prövningen. (Se Pdf nedan).
Parallellt har även studenter på Bebyggelseantikvariskt program vid Göteborgs Universitet tagit fram ett kulturmiljöunderlag för Rosenlund.
(Se Pdf nedan). Syftet med kulturmiljöunderlaget är att identifiera de kulturhistoriska värden som finns i Rosenlund.

 

Ladda ner PDF

Rosenlund och borgen på klippan

”Utredningsområdet ingår i det f d befästningsstråket och är en del av fornlämningen Göteborg 216:1 som utgör en helhet med mycket högt kulturhistoriskt värde och omfattas av riksintresse för kulturmiljövården.”
Sören Holmström, Antikvariskt planeringsunderlag. Detaljplan för bostäder i Rosenlund. Göteborgs Stadsbyggnadskontor, februari 2014.

Ladda ner PDF

Kulturmiljöunderlag Rosenlund. Göteborgs universitet

”1970-tals byggnader ska ej byggas på då det skulle blockera siktlinjerna, innefattande Rosenlundskanalen samt de i det tertiära området (= centrala Göteborg). Detta skulle också innebära att Carolux Rex döljs mer.”
Betty Andersson, Sanne Andersen, Linn Ljunggren & Desiré Stegesjö
Kulturmiljöunderlag Rosenlund. Göteborgs Universitet, December 2013.