Planändringsärende 0485/12

 

Fastighetsägarna utmed Rosenlundsgatan och Hvitfeldtsplatsen – SEB, Wallenstam och Alecta – har inkommit med en begäran om planändring för sina fastigheter för att medge påbyggnad av ett ännu oklart antal våningar för bostäder. Skulle detta medges ändrar området karaktär fullständigt och den av Plan och Byggantikvarie Sören Holmström vid Göteborgs Stads Stadsbyggnadskontor myntade ikoniska ”Borgen på Klippan” skulle för evigt bli omgärdad av modern bebyggelse

De nu gällande detaljplanerna för Rosenlundsgatan/Hvitfeldtsgatan trädde ikraft 1967 (SEB-huset), 1970 (Wallenstam-huset) och 1976 (Alecta-huset).

I dessa planer, från en tid då många historiska byggnader revs utan hänsyn till dess historiska eller kulturella värden, har starka kulturhistoriska ställningstaganden gjorts av Stadsbyggnadskontor, Stadsfullmäktige och Länsstyrelse.

I beslutet av Göteborgs Stadsfullmäktige för Wallenstam huset, vilket sedan fastställts av Länsstyrelsen, slås fast att:

”Vid förslagets utformning har hänsyn tagits till de antikvariska önskemålen om friläggande av bastionerna i stadsbilden. En anpassning till det bakomliggande berget har eftersträvats och den nya bebyggelsen har givits en horisontalbetonad prägel med hänsynstagande till den bakomliggande bostadsbebyggelsen och utsikten från Arsenalsgatan och bastionerna”.

2012 gjordes en smärre justering i stadsplanen för att ta bort arkaderna utmed Hvitfeldtsgatan och Rosenlundsgatan. Dessa ombyggnader är nu genomförda.”

Vad har hänt

Under 2012 inkom SEB, Wallenstam och Alecta gemensamt med en begäran till Byggnadsnämnden att ta fram en ny detaljplan för att medge byggnation av ca 250 lägenheter på sina 4 hus utmed Rosenlundsgatan och Hvitfeldtsplatsen.

Vid sitt möte den 2:a oktober 2012 beslöt Byggnadsnämnden i Göteborgs Stad att kommunen avser att införa start för detaljplaner för påbyggnad av lägenheter på fastigheterna inom Vallgraven 37:20, 37:21, 69:5 och 40:14 inom stadsdelen Inom Vallgraven i produktionsplanen för år 2013.

Som stöd för sitt beslut hade Byggnadsnämnden ett tjänsteutlåtande från sitt Stadsbyggnadskontor underskrivet av Stadsbyggnadsdirektör Agneta Hammar och Planchef Birgitta Lööf som rekommenderade det beslut som Byggnadsnämnden tog.

Intressant att notera är att Hammar och Lööf i sin skrivelse starkt betonar behovet av bostäder som en förutsättning, inte bara en fördel, för ett attraktivt Rosenlund. Flera platser i centrala Göteborg bevisar motsatsen, dvs att bostäder i sig inte skapar en attraktiv miljö. För det krävs kvällsöppna mötesplatser som kan erbjuda boende och besökare engagerande upplevelser.

Oron för de kulturhistoriska värdena är mycket svagt uttryckta och när Hammar och Lööf omtalar platser med riksintresse utelämnas Carolus Rex/Kungshöjd helt.

Mycket märkligt då där finns inte mindre än 3 fornminnen, skyddade av fornminneslagen och är därför av riksintresse, vilka starkt påverkas av en eventuell påbyggnad! Kungshöjd är ett av få kvarvarande minnen ifrån den tid då Göteborg var en av norra Europas starkast befästa städer.

Stadsbyggnadskontorets utlåtande står också i skarp kontrast till det gällande planbeslutet från 1970 som ägnade mycket kraft åt att balansera behovet av nya byggnader och kulturhistoriska värden – och speciellt omtalade såväl byggnaderna på Kungshöjd som den unika panoramautsikten från Arsenalsgatan över stora delar av Göteborg.

Stadsbyggnadskontoret(SBK) har sedan beslutet i Byggnadsnämnden under diarienummer 0485/12 börjat sin process.

 

Den 19: juni, 2 dagar före midsommarafton, bjöd SBK in sakägare till ett informationsmöte med 1 veckas varsel. De närvarande sakägarna avvisade föga förvånande alla förslag om påbyggnad och kritiserade den kort tiden mellan inbjudan och mötesdag samt val av ett datum när många sakägare ej hade möjlighet att deltaga.

Under hösten 2013 har SBK hållit uppstartsmöte med kommunala förvaltningar. Protokoll från detta möte har emellertid inte diarieförts (mars 2014). Likaså har möten hållits med Kungshöjds Vänner. Dessutom har SBK haft ”informella” möten med de fastighetsägare som ansökt om planändring utan att diarieföra några mötesanteckningar.

Stadsbyggnadskontorets hantering av offentlighetsprincipen rimmar, enligt Kungshöjds Vänner, dåligt med denna princips syfte vad gäller öppenhet och transparens.

Tidigt 2014 publicerade Plan och Byggantikvarie Sören Holmström vid SBK, och på uppdrag av SBK, ett Antikvariskt Planeringsunderlag – Detaljplan för bostäder i Rosenlund. Detta dokument finns som pdf under  Kulturhistoria.

Konstateras kan att Sören Holmström på ett utmärkt sätt behandlar de historiska, arkitektoniska och kulturella perspektiven och definierar mycket relevanta förhållningsätt för eventuell byggnation.

Också en grupp studenter vid Bebyggelseantikvariskt Program vid Göteborgs universitet kommer till samstämmigt resultat med Sören Holmström men är mer direkta i sina konklusioner och avråder kategoriskt från all påbyggnad. Också deras rapport finns som pdf under Kulturhistoria.

Vid upprepade kontakter med SBK’s handläggare har Kungshöjds Vänner informerats att ärendet är mycket tidigt i processen och mycket lite detaljer föreligger, (mars 2014).

I början av maj meddelade så SBK att en förstudie av olika påbyggnadsalternativ i samarbete med fastighetsägarna ska ske med hjälp av oberoende arkitekt. På Kungshöjds Vänners begäran kommer även ett förtätningsalternativ att illustreras, dvs utan påbyggnad men med fler huskroppar inom vissa delar av planområdet.

 

Vad händer framöver?

Förstudien ska presenteras före semesterperioden och ska resultera i val av ett eller flera alternativ för djupare analys inför framtagandet av det slutliga samrådsförslaget.

Från SBK har vi blivit informerade att samråd kommer att hållas november-december 2014 och ärendet planeras för beslut i Byggnadsnämnd vid slutet av 2015.

För att hålla samråd måste SBK först ta fram ett samrådsförslag som ska väga samman synpunkter från olika intressenter. Detta förväntas ske under hösten 2014.

Kungshöjds Vänner har fortlöpande kontakter med intressenter i detta planändringsärende och kommer att uppdatera denna sektion. Om Du är intresserad klicka in och följ utvecklingen.